Mono logo

Impresszum

A Szolgáltató adatai:

Szolgáltató: MNB-EduLab Nonprofit Kft. („Szolgáltató”)
Székhelye: 1122 Budapest, Krisztina körút 6-8.
Levelezési cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.
Adószám: 29306934-2-43
Képviseli: Hergár Eszter Márta ügyvezető
Email: info@monomedia.hu

Jelen webhely (monomedia.hu) szerzői jogvédelem alatt áll, annak vagy bármely részének jogosulatlan felhasználása a szerzői jog megsértésének minősül.

A webhelyet más honlapokhoz csatolni csak formai és tartalmi változtatás nélkül lehet, kizárólag akkor, ha az nem szolgál hirdetési célokat.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 4. §-a szerint:

A szolgáltató köteles elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan, könnyen hozzáférhető módon legalább a következő adatokat közzétenni:

 • a) a szolgáltató nevét,
 • b) a szolgáltató székhelyét, telephelyét, ennek hiányában lakcímét,
 • c) a szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét,
 • d) ha a szolgáltató létrejöttét vagy tevékenysége gyakorlásának megkezdését jogszabály nyilvántartásba való bejegyzéshez köti, a szolgáltatót a nyilvántartásba bejegyző bíróság vagy hatóság megnevezését, és a szolgáltató nyilvántartásba vételi számát,
 • e) ha a szolgáltató tevékenységének gyakorlása jogszabály alapján engedélyköteles, ezt a tényt az engedélyező hatóság megnevezésével és elérhetőségi adataival, valamint az engedély számával együtt,
 • f) ha a szolgáltató az általános forgalmi adó alanya, a szolgáltató adószámát,
 • g) a szabályozott szakmák gyakorlásának körében:
 • ga) annak a szakmai érdek-képviseleti szervnek (kamarának) a megnevezését, amelynek a szolgáltató akár kötelező előírás alapján, akár önkéntesen tagja;
 • gb) a természetes személy szolgáltató szakképzettségének, illetve szakmai, tudományos fokozatának, valamint annak a tagállamnak a megjelölését, ahol ezt a szakképzettséget, illetve fokozatot megszerezte;
 • gc) hivatkozást a szabályozott szakma gyakorlásának a szolgáltató letelepedési helye szerinti államban alkalmazandó szakmai szabályaira, és az azokhoz való hozzáférés módjára,
 • h) - a szolgáltató részére a tárhelyet biztosító, a 2. § l) pont lc) alpontjában meghatározott szolgáltató székhelyét, telephelyét, az elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét, kivéve, ha a szolgáltató részére nyújtott tárhelyszolgáltatás jellegéből adódóan ezek az adatok egyébként is megismerhetőek.

Kérjük, a kapcsolt oldal címét és a kapcsolattartó személy értesítési címét a következő címre küldjék: info@monomedia.hu

További információért az MNB-EduLab-ot az alábbi e-mail címen keresse: info@mnb-edulab.hu